เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

Terms & Conditions

ผู้ใช้บริการต้องส่ง SMS ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมาย ใด ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งต้อง ไม่ส่งข้อความที่สื่อแสดง หรือมีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้.

 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความซึ่งกระทบกระเทือน หรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมถึงประมุขของ ประเทศอื่น ๆ ด้วย
 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความก่อให้เกิดการดูหมิ่น เหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ กลุ่มชนใด
 • มีข้อความที่ลบหลู่เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือละเมิดกฎหมาย
 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี ระหว่าง คนในชาติ หรือกระทบ กระเทือน ต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
 • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบ กระเทือนต่อความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ
 • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความทางยั่วยุกามารมณ์หรือลามกอนาจาร
 • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน หรืออุจาดแก่ผู้ฟัง
 • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความถึงเรื่องเพ้อเจ้อหลอกลวงไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่าง งมงาย
 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็นเหตุ ชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น
 • ใช้ประโยค ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือผิดหลักภาษาไทย หยาบคาย หรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้า และบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้า และบริการ ธุรกิจชนิดหรือ ประเภทเดียวกันหรือไม่
 • มีเนื้อหาสาระที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริง

ผู้ใช้บริการตกลงว่าในการส่ง SMS ในแต่ละครั้ง จำนวนตัวอักษรจะต้องไม่เกิน 160 ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียว หรือ 70 ตัว อักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียว

Services Termination

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ ในกรณีต่างๆ ดังนี้


กรอกข้อมูลเพื่อ
ติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษา แนะนำบริการจากผู้เชี่ยวชาญฟรี!
ทดลองส่ง SMS ฟรี! 20 เครดิต